Kontakt ejendomsfunktionær
 
 
 

Om os

Slagelse Stadion - Sportscollege

Tilføjet: 29. maj 2014 - 11:26

Byrådet har den 28. april 2014 godkendt igangsættelse af projektet som angivet nedenfor i uddrag af sagsfremstillingen:

30.04.2014: Det første møde i bygherregruppen afholdes, med deltagelse af Slagelse Kommune, Kuben Management A/S, Arkiplus A/S og Slagelse Boligselskab.

23.05.2014: Invitation til info aften for håndværkere og entreprenører.

02.06.2014: Der afholdes offentlig informationsmøde om projektet den 2. juni 2014 kl. 19.00 på Slagelse Bibliotek, hvorefter PQ processen igangsættes.

12.06.2014: Der afholdes workshop for indbudte interessenter.


Stadion Fac 

Bilag: Skema A projekt, juni 2014.

_______________________________________________________________________________________________

Sagsnr.: 330-2013-34455               Dok.nr.: 330-2014-186592                                 

Kompetence: Byråd

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til projekt ”Sportscollege” ved Slagelse Stadion herunder projektets omfang, udbudsform, bygherrer, finansiering og herunder om der kan bevilliges anlægsmidler til etablering af den kommunale andel af projektet og salg af grund til Slagelse Boligselskab.

Baggrund

Siden 2010 har Sportsteam Slagelse, Slagelse Svømmeklub, Korsør Atletik og Motion, Team Skælskør-Slagelse badminton, Golfteam Storebælt, SBI og FC Vestsjælland i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, arbejdet med forskellige modeller for etablering af et sportscollege i Slagelse kommune.

En projektgruppe bestående af repræsentanter fra Slagelse Boligselskab og Fritidsafdelingen har arbejdet med et projektforslag til ”Sportscollege” ved Slagelse Stadion, og projektgruppen fremkommer på den baggrund med 2 forslag til projektets placering, indhold, budget, finansiering, projekt-, proces- og tidsplan for gennemførelsen af projektet.  Projektet foreslås opført som en integreret bygning på vestsiden af den gamle tribune, ud mod træningsbanerne.

I projektet indgår desuden en renovering af den gamle tribune på Slagelse Stadion, som er slidt og energimæssigt utidssvarende. Tribunen benyttes fortsat af ca. 400 ungdoms og seniorspillere. Tribunen kunne fremadrettet danne rammen om f.eks. klubhus/lokaler for SBI og flere andre foreninger, samlingssted for de selvorganiserede og brugere af Frederikshøj. Det er desuden en del af projektet at driftspersonalet på stadion og omkringliggende grønne arealer, forsat har lokaler i tribunen.

Etableringen af Sportscollege har tidligere været behandlet på et møde i Plan- & Byggeudvalget d. 5/9 2012 og på et møde i Kultur & Fritidsudvalget d. 24/9 2012. Her blev det vedtaget, at der skulle arbejdes videre med etableringen ved Slagelse Stadion.

På mødet i Kultur & Fritidsudvalget d. 6/8 2013 blev det desuden besluttet at medtage etableringen på budgetsemniar.

Udviklingssekretariatet har lavet en overordnet boliganalyse i 2012, der viser, at der er ca. 290 personer på venteliste til en ungdomsbolig i Slagelse by alene. 

Projektgruppen har også udarbejdet et forslag til proces- og tidsplan for projektet.

Proces- og tidsplan i hovedpunkter:

1. kvartal 2014 Fælles rådgiver findes

1. kvartal 2014 Oplysninger på statik, ledningsføring, tegninger, forsyning osv. findes

2. kvartal 2014 Rådgiver udarbejder oplæg til PQ (prækvalifikation) og udsender i EU udbud

2. kvartal 2014 Skema A i Byrådet vedr. boligdelen i projektet

2. kvartal 2014 Inddragelse af interessenter i programudarbejdelse for projektet

2. kvartal 2014 Valg af entreprenører i PQ

2. kvartal 2014 Valg af endelig entreprenør

3. kvartal 2014 Projektering af entreprenør

3. kvartal 2014 Kvalitetssikring af projektmateriale med inddragelse af interessenter

4. kvartal 2014 Fremlæggelse af endeligt projekt til Byrådet herunder skema B og boligdelen i projektet

4. kvartal 2014 Opstart med nedbrydning og renovering af gl. tribune baderum mv.

1. kvartal 2015 Opstilling af midlertidige badefaciliteter til klubber

1. kvartal 2015 Arbejder på etablering af college påbegyndes

2. kvartal 2016 Indvielse af projektet

Organisering før, under og efter etableringen af bygningen:

Projekt ”Sportscollege” etableres af Slagelse Boligselskab (SBS) og Slagelse Kommune (SK) som bygherre. Der gennemføres et fælles udbud. Bygningen inddeles i 2 ejerlejligheder – én som er 100 % ejet af SK og én som er 100 ejet af SBS. Fællesarealer som fx tag, trapper, vej, p-pladser osv. driftes efter fordelingstal.  

Retligt grundlag

Ungdomsboliger kan etableres på grundlag af lov om almene boliger, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende opførelsen, ligesom finansieringen af boligerne har baggrund i denne lov.

Selve etableringen af projekt ”Sportscollege” er indarbejdet i den vedtagne lokalplan 1101 for området.

Vurdering:

Etableringen af et sportscollege understøtter Slagelse Kommunes vision om, at kunne tilbyde attraktive og billige ungdomsboliger. Boliger som skal tiltrække unge til uddannelser i kommunen, så visionen om at gøre Slagelse til uddannelsesby bliver en realitet. Et sportscollege med boliger til unge sportsudøvere på eliteplan understøtter også visionen om, at fastholde unge mennesker længst muligt i byen, mens idrætsudøvelse og uddannelse går hånd i hånd.

Slagelse Kommunes Udviklingssekretariat anerkender behovet for etableringen af ungdomsboliger til studerende sports udøvere. Et behov som etableringen af sportscollege vil imødekomme.

Samtidig får Slagelse Kommune løst et stort og påtrængende behov for opgradering og fornyelse af faciliteterne til breddeidrætten ved Slagelse Stadion via nye omklædnings- og klubfaciliteter, ligesom der etableres direkte træningsfaciliteter i tilknytning til hele projektet.


Model 3 (byggeri i samlet 4 etager):  Den godkendte løsning

Slagelse Boligselskab:

-      67 ungdomsboliger (heraf 25 collegeboliger) fordelt på 3 etager

-      Anskaffelsessum kr. 63.7 mio. inkl. moms 

Slagelse Kommune:

-      Omklædningsrum i grundplan

-      Mødelokaler i 2 plan

-      Klubhus i 2 plan

-      Rum til styrketræning

-      Kommunal andel Kr. 24.6 mio. ex. moms

-      Forventes at være klar til ibrugtagning august 2016

-      Afledt årlig drift kr. 360.000,- (det estimeres med at SBI ikke vil flytte med)

-      Kommunal grundkapital kr. 6.37 mio. inkl. moms

-      Salg af grund til SBS kr. 6.37 mio. inkl. moms

-      Kommunal andel af driftsstøtte årligt kr. 110.443,-

-      Kommunal andel af boligstøtte afhængig af målgruppe og indkomst

Indstilling:

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

  1. at Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme drøfter løsning 1, løsning 2, løsning 3 og løsning 4
  2. at Der søges om rådighedsbeløb på 34,7 mio.kr. fordelt med 3,0 mio. kr. i 2014 og 31,7 mio. kr. i 2015
  3. at Rådighedsbeløbene finansieres af kommunens kassebeholdning
  4. at Der søges om anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2014 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb
  5. at Udvalget får forelagt en projektbeskrivelse for den i punkt 1 valgte løsning, til endelig godkendelse, herunder godkendelse og finansiering af afledt drift
  6. at Slagelse Kommune indleder samarbejde med Slagelse Boligselskab om at boligselskabet bliver bygherre på studieboligerne
  7. at Udvalget anmoder økonomiudvalg og Byråd om, at der skabes finansiering til rådighedsbeløbene af kassen, bl.a. med henvisning til den styrkede kassebeholdning efter byrådets behandling af overførselssag og lånesag i marts 2014

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2014:

Fraværende:  ingen

V, O og I anbefaler vedr. ad 1, at løsning 3 anbefales til Byrådets godkendelse.

Indstillinger iøvrigt anbefales til Byrådets godkendelse.

A er positiv overfor projekt Sportscollege og model 3, men anbefaler at sagen oversendes til budgetseminar vedr. budget 2015, med de økonomiske forudsætninger der relaterer sig til pkt. 3.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2014:

Fraværende: 

At 1 til 7 anbefales. Økonomiudvalget indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb på 24,6 mio kr. fordelt med 3 mio kr. i 2014 og 21,6 mio kr. i 2015. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen. Der søges anlægsbevilling på 3,0 mio kr. fiansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Lis Tribler (A), Helle Blak (A) og Niels O. Pedersen (A) stemte imod.

Afvigende mening, Lis Tribler (A) Helle Blak (A) og Niels O. Pedersen (A): A er positiv overfor projekt Sportscollege og model 3, men anbefaler at sagen oversendes til budgetseminar vedr. budget 2015, med de økonomiske forudsætninger der relaterer sig til model 3.
 

Beslutning i Byrådet den 28. april 2014:

Fraværende:  Anders Nielsen (A), Bodil Knudsen (A), John Dyrby Paulsen (A)

Ændringsforslag - (Ø) foreslår, at Byrådet beslutter, at lade Landistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget undersøge alternative muligheder for et sportscollege.

Afstemning om ændringsforslaget - for (Ø) (i alt 2), imod (V), (O) og (I) (i alt 16). (A) og Tonny Borgstrøm (O) (i alt 11) undlod at stemme.

Ændringsforslag - (A) foreslår, at sagen oversendes til budgetseminar vedr. budget 2015.

Afstemning om ændringsforslaget - for (A), (Ø) og Tonny Borgstrøm (O) (i alt 13), imod (V), (O) og (I) (i alt 16).

At 1 til 7 godkendt. Rådighedsbeløb afsat i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling og anlægsbevilling frigivet.

Et mindretal bestående af (A), (Ø) samt Tonny Borgstrøm (O) (i alt 13) stemte imod.


« Gå tilbage